dissabte, 6 de juny de 2015

Unitat didàctica: Colorpedia

Colorpèdia és una proposta de treball de curs de l'assignatura "Programes Multimèdia Infantils i Juvenils” de la Menció en TIC del Grau dels Estudis de Mestre d'Ed.Primària, es tracta d’una unitat didàctica destinada a cicle inicial, elaborada per Francecs Montero i per mi mateixa, Macarena Pérez. 

Aquesta proposta gira al voltant de les emocions i està vinculada a l’àrea artística. Les emocions estan molt associades a l’art, ja que a més de ser un mitjà d’expressió, és tot allò que no és utilitari però que serveix per ser feliç. En aquest sentit les TIC ens aporten molts recursos que ajuden a la realització d’activitats que afavoreixen una expressió sana d’aquestes emocions.

El recurs principal d’aquesta unitat didàctica són les BeeBot, molt relacionades amb l’educació infantil i el primer cicle, però que habitualment no formen part de l’àrea artística. Es tracta d’un element interesant ja que té una forma molt propera a la sensibilitat dels nens i els infants poden interactuar físicament amb ell.

Analitzant amb el model SAMR, les Beebot, per exemple, estan dins de l’apartat de millora, concretament com a augment, i parlant en general de la unitat, de la Taxonomia de Bloom, es desenvolupa l’activitat de crear, ja que en ser sessions vinculades a l’àmbit artístic, té un pes molt important el fet de produir, idear i elaborar una obra pròpia.

Existeix una certa dificultat a l’hora de vincular l’art i les TiC, ja que a primària la competència artística té un enfocament molt més manipulatiu i experimental que no pas tecnològic. Tot i així, la relació entre TIC i art és evident, i acostar aquests dos termes en conjunt ha estat un dels principals objectius que ens hem proposat. 


Aquest projecte està editat en un format Pecha-Kucha, el qual consisteix en una presentació de 20x20 (20 diapositives i cadascuna amb una durada de 20 segons). La idea era crear una presentació creativa i gràfica. A continuació, us adjunto el vídeo de la presentació: dimecres, 3 de juny de 2015

Univers NINUS

L’Univers Ninus és un projecte educatiu adaptat a l’educació infantil que neix per a que els alumnes desenvolupin les seves capacitats entorn als eixos següents:

  • Ser i actuar de forma autónoma.
  • Pensar i comunicar.
  • Descobirr i tenir iniciativa.
  • Conviure i habitar el món.


L'Univers Ninus utilitza diferents suports per descobir les capacitats, objectius i continguts que es treballen en les àrees incloses en el currículum d'infantil. Aquests suports són fitxes, contes i contes interactius. Els personatges que ofereix aquest projecte són el fil conductor de l'aprenentatge i estan presents en tots els suports. A partir d'aquests recursos es treballa des de la psicomotricitat, el treball en equip, la comprensió oral, el raonament, el comportament i aspectes cognitius. Quan vaig llegir sobre aquest tipus de projecte que moltes escoles ja posen en pràctica a les seves aules, vaig comprendre que les tecnologies van molt més enllà de una pantalla, ja que podem interactuar fisicament amb elles i amb metodologies i activitats com aquests, és possible unir les TIC amb els continguts a treballar amb els nens i nenes. 

Tot i que és un projecte per a educació infantil, l'he trobat molt interessant per que se'n va de totes les metodologies i idees que teniem fins ara de treballar amb els alumnes i trobo que és una proposta molt interesant per dur a la pràctica.